Äldres ensamhet : En kunskapsöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Sammanfattning: Syfte: Kunskapsöversiktens syfte var att sammanfatta kunskapsläget avseende äldres ensamhet. Studiens frågeställningar var: (1) Vilka faktorer bidrar till upplevd ensamhet hos äldre människor? (2) Finns det skillnader i upplevd ensamhet mellan äldre kvinnor och äldre män? Metod: Att genom en selektiv kunskapsöversikt analysera studiens valda primärdokument utifrån studiens valda teman: rollförlust, hälsa och kön. Studiens primärdokument har sökts i databaserna ProQuest (Social Sciences), Diva och SAGE Journals online och består till största delen av kollegialt granskade forskningsstudier, artiklar och rapporter publicerade under åren 1985-2012. Resultaten i studien har tolkats genom två teorier, livsloppsperspektivet och teorin om gerotranscendens. Resultat: Studiens resultat visade att ensamhetsupplevelser inte är något som skulle kunna sägas vara särskilt framträdande för just äldre människor. För de flesta personer i den tidiga ålderdomen, det vill säga personer som ingår i den så kallade tredje åldern innebar åldrandet en tid av ökad insikt och självförverkligande. Det visade sig även att ensamheten många gånger var självvald och upplevdes som något positiv. För äldre människor som befann sig i den fjärde åldern tenderade dock ensamheten att öka i takt med stigande ålder. Förlust av maka eller make innebar ökade ensamhetskänslor. Ett gott hälsotillstånd samt god fysisk hälsa bidrog på ett positivt sätt för att motverka ensamhetsupplevelsen hos äldre människor. Könsspecifika skillnader gällande upplevd ensamhet hos äldre människor var inte helt entydiga relaterat till studiens primärdokument. Dock redovisades övervägande empiriskt material som visade att äldre kvinnor generellt kan sägas uppleva ensamhet i större utsträckning än äldre män.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)