LEDARSKAP OCH RELATIONSKOMPETENS i geografiundervisning En enkätundersökning av 30 gymnasieelever

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte:Syftet med studien är beskriva och förstå elevers uppfattning om vilka förmågor och kvaliteter en bra geografilärare har utifrån pedagogiskt ledarskap och relationskompetens.Teori:Två olika teoretiska utgångspunkter har legat till grund för studien; teorier om ledarskap och teorier om relationskompetens. Vid analysen har ett hermeneutiskt synsätt använts.Metod:Metoden som valts är en kvantitativ enkätstudie med kvalitativa inslag. Enkät-undersökning har genomförts med 30 gymnasieelever från olika skolor i ett stor-stadsområde. Denna har kompletterats med 10 intervjuer.Resultat:Av resultatet kan utläsas att både relationskompetens och ett gott ledarskap är viktigt för de äldre eleverna. De viktigaste egenskaperna hos en god geografilärare ansåg eleverna vara att kunna förklara arbetsuppgifter, att ha stor social förmåga och att lyssna på sina elever. Det går även att utläsa att de elever som anser sig haft en bra lärare har upplevt ämnet som lärorikt och intressant. Fria diskussioner och grupparbeten var de arbetsformer som skattades högst och naturgeografi tycks ges ett större utrymme i undervisningen än kulturgeografi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)