Vem som helst? En kvalitativ studie om professionellas syn på rattfylleri och rattfylleristen

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Hans-jörgen Sandelklint; [2009-01-26]

Nyckelord: rattfylleri; missbruk; behandling; SMADIT; stämplingsteori;

Sammanfattning: Jag har varit intresserad av att ge en bild av hur de som arbetar på organisationer och myndigheter som möter rattfyllerister ser på sina klienter och deras behandlingsmöjligheter. Jag har även undersökt om dessa uppfattningar i stort skiljer sig mellan organisationerna/myndigheterna. Följande tre frågeställningar har fått styra arbetet; • Hur uppfattas rattfylleristen av dem som arbetar med dessa personer? • Vilka av rattfylleristerna anses som lämpliga att genomgå behandling? • Hur uppfattas den egna och arbetsplatsens syn på rattfylleristen jämfört med de andra organisationerna? Råder samstämmighet? För att genomföra studien har jag använt mig av en kvalitativ utgångspunkt och intervjuat sex personer med anknytning till området. Till intervjuerna har jag använt en strukturerad intervjuguide för att kunna få bra jämförelsemöjligheter. Som titeln antyder ansåg de professionella att i stort sett vem som helst kan bli rattfyllerist. Studien visar att det råder en samstämmighet både beträffande synen på klienten och behandlingsmöjligheterna. Ur materialet framträder dock olika förklaringsmodeller till rattfylleriet. Intervjupersonerna ville inte etikettera rattfylleristen som tillhörande någon särskild personlighetstyp men de kunde ge exempel på vanliga drag hos klienterna. Motivation samt förmåga att reflektera över ett eventuellt missbruk sågs som viktiga faktorer för en framgångsrik behandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)