Socialsekreterares hantering av arbetsrelaterad stress

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Att jobba som socialsekreterare inom socialtjänsten idag kan vara mycket stressigt. Tempot är högt för de anställda och behovet från individer i samhället ökar ständigt. Pressen ökar på att socialtjänsten i Sverige ska klara av mer och mer och klienternas behov blir allt mer varierande och komplicerade. Studien är kvalitativ och utgår från en innehållsanalys av semistrukturella intervjuer med socialsekreterare. Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares erfarenheter av arbetsrelaterad stress. Studien kommer utforska vilka faktorer som framkallar stress och hur den förebyggs. Anledningen till att det är ett viktigt ämne att belysa är att fler skulle behöva hitta väl fungerande copingstrategier för att hantera stress i ett samhälle där allt fler blir sjuka av stress. Långvarig stress kan vara skadlig och leda till bland annat utbrändhet. De som upptäcker och tar stressen på allvar har goda chanser att förhindra att långvarig stress utvecklas vidare till olika bestående men som kan uppstå. Studiens resultat visar att stress är vanligt förekommande inom socialtjänsten. Resultatet visar också på att socialsekreterare ofta har olika former av stresshantering men att det kan vara svårt att stanna upp och implementera de hanteringsstrategier de har i stressade situationer. På arbetsplatsen använder sig de anställda av både problemfokuserad och emotionell copingstrategi. Mer arbete skulle behöva läggas på att förebygga uppkomsten av stress. Mer klientfokus och mindre fokus på budgetar skulle också minska stressnivåerna. I bästa fall skulle antalet stressade socialsekreterare minska och i förlängningen eventuellt minska antalet sjukskrivningar bara med hjälp av väl fungerande copingstrategier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)