Äldre personers önskan av stöd inom kommunal vård och omsorg utifrån deras upplevelser av ensamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Det har skett en ökning av antalet äldre personer som upplever ensamhet. Ensamhet kopplas till livs- och sjukdomslidande som har en negativ inverkan på hälsan. Syftet med studien var att utifrån äldre personers upplevelse av ensamhet beskriva vad de önskade för stöd från kommunal vård och omsorg. Metoden som användes var en ostrukturerad litteraturstudie. I studien ingick äldre personer över 65 år som bodde i Europa, hade kontakt med kommunal vård och omsorg och upplevt ensamhet. Analys av data utfördes enligt Fribergs metod. Resultatet bestod av fem olika teman som var relationer, meningsfullhet, distraherande aktiviteter, äldres egenvårdsförmåga och kommunikation. Samtliga teman var faktorer som påverkar stödet som de äldre personerna önskar. Konklusionen var att för att de ska kunna hantera sin upplevda ensamhet behöver vårdpersonalen initiera sociala stödinsatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)