Slöjdlärares undervisning. En undersökning av hur lärare undervisar i slöjd utifrån Göteborgsutbildningen

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Ann-Charlotte Ericson och Emile Le Hir: Slöjdlärares undervisning En undersökning av hurlärare undervisar i slöjd utifrån Göteborgsutbildningen. Göteborgs universitet: Examensar-bete inom lärarutbildningen, 10 p., 2007.Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare, som har gått det vi kallar Göteborgsut-bildningen i slöjd, använder sina kunskaper ifrån utbildningen i sin undervisning. Vår huvud-fråga handlar om vilken slags undervisning som bedrivs av verksamma slöjdlärare som hargått denna utbildning. För att få svar har vi genomfört en intervjustudie med lärare i slöjd somhar examinerats från Göteborgsutbildningen. Intervjufrågorna kretsar kring tre olika teman:slöjdprocessen, kunskapssyn och arbetssätt. Dessutom har vi bett lärarna kommentera denegna utbildningen.Resultaten av vår undersökning bearbetas utifrån styrdokument och tidigare forskning på äm-net. Genom vår undersökning ges svar på frågor kring hur utbildningen påverkar Göteborgslä-rarens undervisning. Bland de intervjuade i vår undersökning är resultatet tydligt. Slöjdpro-cessen har en central betydelse i lärarnas undervisning. Lärarna är, i de allra flesta fall, intefrämmande för att arbeta i slöjdens alla material och de tar samtliga, på ett eller annat sätt,utgångspunkt i elevernas egna intressen i sin undervisning.I avsaknad av någon liknande undersökning är denna studie relevant för samtliga med intressei Göteborgsutbildningen i slöjd. Arbetet ger en bild av hur denna utbildning påverkar denform som slöjdundervisningen i grundskolan kan ta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)