SÅ UTVÄRDERAS EFFEKTEN AV SELF-COMPASSION INTERVENTIONER - EN LITTERATURÖVERSIKT

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Sammanfattning  Bakgrund: Region Västerbotten lanserade november 2021 ett internetbaserat program, baserat på Compassion Focused Therapy (CFT), för anställd personal med syfte att ge metoder för stresshantering och att uppmärksamma egna behov för att ha ett hälsosamt arbetsliv. Detta aktualiserar även behovet av att granska och utvärdera interventioner baserade på CFT. Design: Systematisk litteratursökning sammanställd i en kritisk review. Resultat:Studierna i vår översikt visar tydligt att compassion-interventionerna ökar individens grad av self-compassion och reducerar graden av självkritik vilket förebygger ohälsosam stress utifrån förbättrade hälsobeteenden och självreglering. Majoriteten av studierna genomförde enbart mätningar i direkt anslutning till själva interventionen. Endast en studie av 16 inkluderade studier genomförde en långtidsuppföljning mer än 1 år efter genomförd intervention.  Diskussion: Framtida studier rekommenderas undersöka långtidseffekterna av CFT, särskilt utifrån effekt på ohälsosam stress. Utifrån syftet att undersöka potentialen för CFT inom företagshälsovård, borde dessa studier undersöka hur self-compassion omsätts i hälsofrämjande beteenden på arbetet samt vilka faktorer i en organisation som främjar dessa beteenden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)