”Att vårda för respekt och integritet, de orden klingar väldigt tomt här”

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Behovet av hälso- och sjukvård ökar samtidigt som överbeläggningar blir allt vanligare i den svenska sjukvården. En disponibel vårdplats är utformad med det utrymme och den utrustning samt bemanning som krävs för att bedriva en god och säker vård, vilket gör det tydligt att vårdens kvalitet är beroende av den geografiska platsens utformning och egenskaper. Sjuksköterskan har ett ansvar att ge god och säker vård som bygger på ett respektfullt bemötande. Omvårdnad ska också ske med särskilt hänsynstagande till patientens integritet. Syfte: Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter utan en disponibel vårdplats på en medicinsk akutvårdsavdelning. Metod: En kvalitativ forskningsmetod användes. Semistrukturerade intervjuer hölls med sex sjuksköterskor och därefter analyserades datan med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet presenteras utifrån tre teman; förlorad arbetsglädje, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Totalt tolv subteman framkom. Huvudfynden var; en känsla av otillräcklighet och frustration, ändrade förutsättningar och ökade krav, värna om integritet samt tillsyn. Slutsats: Denna studie visar att den medicinska akutvårdsavdelningen, trots långa perioder av överbeläggningar, inte har anpassats för att underlätta sjuksköterskans arbete. Den höga arbetsbelastningen för sjuksköterskan utgör ett hot mot patientsäkerheten och patientens integritet, vilket är moraliskt stressande för sjuksköterskan. Det föreligger dock en positiv uppfattning när patienter medvetet placeras i korridoren för utökad observation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)