Vad ska föräldrar säga för att få behålla sina barn? En studie om hur föräldraskap framställs i domstolsbeslut angående LVU

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur föräldraskapet framställdes i domstolsbeslutangående 2§ LVU. Vi undersökte därmed hur ett gott respektive icke gott föräldraskapframställdes. Det empiriska materialet utgjordes av 75 domstolsbeslut från förvaltningsrätten iGöteborg. Samtliga domstolsbeslut avgjordes under 2017, de behandlade 2§ LVU och barneni besluten var mellan noll till åtta år. Undersökningen grundades på en kvalitativ metod samten mindre kvantitativ insamling. Domstolsbesluten i den kvalitativa delen analyserades meden diskursanalys och med de teoretiska begreppen genus, konstruktion och normalitet. Studienvisar att man genom domstolsbesluten kan få fram vad domstolen anser vara ett icke gott ochett gott föräldraskap. Några av de konstruktioner som framträdde var exempelvis, man skainte missbruka, man ska inte slå sina barn, man ska sätta sin barn i första hand och man ska haett bra nätverk för att visa på ett gott föräldraskap. Vi såg skillnader mellan förväntningar påmammor och pappor. I domstolsbesluten läggs ett större ansvar på mammorna, pappornadäremot kan vara helt frånvarande som vårdnadshavare utan att skuldbeläggas. Studien visadeatt det i domstolsbesluten läggs stor vikt vid huruvida föräldrarna har insikt. I resultatetframkom hur bristerna i relation till insikt och samarbetsvilja fick betydelse för omföräldraskapet var gott eller inte. Ett föräldraskap kan ha brister men så länge föräldrarna harinsikt och visar på samarbete för förändring så framställs föräldraförmågan enligtdomstolsbesluten som gott.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)