Text är bara bläck på ett papper tills en läsare ger det liv : En kvalitativ studie om hur traumatiserade barn kan stöttas av läsning i förskolan

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

Sammanfattning: Syftet med studien var att se huruvida traumaberbetning och barnlitteratur kan föras samman. För att göra detta valdes följande frågeställningar: hur kan trauma ta sig uttryck hos barn i förskolan? samt hur kan användandet av barnlitteratur utnyttjas vid traumabearbetning i förskolan? Studien genom-fördes i form av en webbaserad enkätundersökning där förskolepedagoger fick svara på relevanta frågor och beskriva sina erfarenheter och tankar kring att arbeta med barnlitteratur i sig och som stöd för barn utsatta för trauma. Analysen av enkätsvaren sammanfördes med tidigare forskning inom ämnet och utgjorde diskussionen. Resultatet visade att många förskolepedagoger har tankar och erfarenheter kring att använda barnlitteratur som ett verktyg i barns traumabearbetning. Även pedagogernas erfarenheter kring hur trauma hos förskolebarn kan ta sig uttryck samt hur pedagoger kan ge stöd i bearbetningen av detta togs upp. Slutsatsen av studien blev därför att barnlitteratur kan användas vid traumabearbetning i förskolan. Studien har baserats på det perspektiv som Reader Response-teorin ger.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)