Introduktion av bemanningsanställda i arbetet - hur kan den bli lyckad? : En fallstudie med fokus på kunskapsöverföring och gemenskap vid introduktion

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Bakgrund och problem: En introduktion till arbetsplatsen ger det första intrycket av situationen. Introduktionen innefattar de aktiviteter och processer som krävs för att kunna genomföra ett arbete (Arbetsmiljöverket, 2018), men även förvärvande av den sociala kunskapen och kompetens som krävs i arbetet (Benzinger, 2016). En tidigare studie av Arbetsmiljöverket (2018) visar att organisationer har bristande introduktioner av bemanningsanställda. Tidigare studier har fokuserat på de brister som finns i bemanningsanställdas arbetssituation hos organisationer. Studierna har visat att det finns bristande säkerhetsgenomgångar, arbetstrygghet, utvecklingsmöjligheter och socialt stöd för bemanningsanställda. Syfte och metod: Syftet med denna studien var att undersöka hur kunskapsöverföring och gemenskap kan påverka introduktionen av bemanningsanställda. Studien tar utgångspunkt i Knowledge Management, Knowledge Sharing, “medarbetarskapshjulet” samt inskolningskurvor. Dessa teorier har fungerat som perspektiv för att besvara studiens problemformulering. En fallstudie har genomförts med ett företag inom byggämnesindustrin. Totalt åtta stycken semistrukturerade intervjuer har genomförts med bemanningsanställda, introduktionsansvariga och produktionsledare. Respondenterna har praktisk erfarenhet av hur introduktionen utförs hos fallföretaget. Utöver intervjuer har det genomförts observationer, samt att företagets introduktionsplan har blivit granskad vilket har givit en bredare empirisk grund för denna studie. Resultat och slutsatser: Det empiriska materialet resulterade i att en utvecklad introduktionsplan till arbetsplatsen underlättade processen att lära sig arbetet och komma in i gruppen. Introduktionsplanen tydliggjorde vem som gör vad och vilken kunskap som krävs, vilket skapade både klarhet och trygghet för samtliga parter. En introduktionsansvarig skapade en känsla av socialt stöd och gör det enklare att komma in i arbetsgruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)