“Den här videon är inte bra, men den är inte dålig heller” - en studie om kvalitet och ungdomars uppfattning av SVTs ungdomsutbud

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: I denna kandidatuppsats studeras olika uppfattningar av begreppet kvalitet i allmänhet, och hur unga tonåringar uppfattar kvaliteten på Sveriges Televisions (SVT) ungdomsprogram i synnerhet. SVT har påtalat svårigheter för att nå de unga tittarna och uppsatsens hypotes var en fråga, om kampen för att nå ungdomarna kunde korrelera med en uppfattad låg kvalitet i produktionerna riktade till målgruppen. Denna studie fann att kvaliteten har mycket lite att göra med hur filmer och TV-serier uppfattas. Ungdomar baserar sin åsikt utifrån vilket värde en produktion ger dem. Den ackumulerade data som uppsatsen bygger på kommer från mailintervjuer, en fokusgruppsintervju och en netnografisk undersökning, tillsammans med information från akademiska böcker och artiklar. Studien är uppdelad i två delar; två resultatkapitel och två diskussionskapitel. Den första delen handlar om studiens första frågeställning ”Vad definierar kvalitet inom film och TV?” och den andra delen använder diskussionen från del ett för att diskutera den andra frågeställningen ”Vad anser målgruppen, 12-16 år, om kvaliteten på SVTs ungdomssatsningar?”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)