Prissättning inom B2B-företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att genom en flerfallsstudie analysera och söka förståelse för sambanden mellan prissättningsstrategier och prissättningsmetoder som tillämpas hos företag som riktar sin verksamhet främst mot andra företag, B2B. Analysen av empirin sker med hjälp av redan existerande teorier om prisstrategier och prissättningsmetoder. Trots studiens fokus på ett visst företag inom en viss bransch är ändå förhoppningen att studiens slutsatser ska kunna vara av intresse för B2B-företag med samma kostnadsstrukturer. Metod: Ramen för studien utgörs av en deduktiv ansats med kvalitativ undersökningsdesign. Företagen i studien har studerats genom en flerfallsstudie med semistrukturerade intervjuer som metod för att insamla data. Teoretisk referensram: Uppsatsens teoretiska del innefattar teorier från företagsekonomisk forskning som förklarar vanliga prisstrategier, prissättningsmetoder och dess funktioner. Begreppen Price Waterfall och Strategic Fit har behandlats för att i analysen kunna se hur väl företagens övriga aktiviteter integrerar med prissättningsprocessen. Slutsats: Målet med denna studie är att besvara frågeställningen: Vilka samband finns det mellan prissättningsstrategier och prissättningsmetoder inom B2B-fötetag? Resultatet visar att det finns tydliga samband på flera områden. Det finns flera slutsatser att dra av denna studie, men den viktigaste slutsatsen är: För att vinstmaximera sina prisstrategier måste man hitta samband med flera olika prissättningsmetoder och arbeta med dessa på ett aktivt sätt i hela organisationen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)