Var hamnade sociologerna - specialister eller generalister på arbetsmarknaden? : en kvalitativ undersökning

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Vjollca Jasharaj; Malin Hedroy; [2003]

Nyckelord: Sociology; Sociologi; Social Sciences;

Sammanfattning: Sociologi är läran om människan som samhällsvarelse. Genom att läsa sociologi lär man sig en del om hur vi fungerar som samhällsmedlemmar. Man introduceras till bl a grundläggande frågeställningar inom sociologin, nämligen om mänskliga handlingars betydelse för samhällsförändring och om det moderna samhället och dess struktur. Syftet med uppsatsen är att, ur ett sociologiskt perspektiv, skapa en förståelse för var sociologer hamnar efter sina studier. Vi vill även utifrån dels våra intervjuer, och dels relevant litteratur bl a studera och belysa vilken nytta intervjupersonerna har haft av sina sociologistudier. Vi har valt att genomföra våra intervjuer med hjälp av en intervjuguide, som är av kvalitativ metod. Vårt empirimaterial på åtta intervjuer har vi sammanställt i fyra övergripande teman: nuvarande sysselsättning, varför man valde att läsa sociologi, nyttan av studierna i sociologi samt vilka förväntningar man hade innan man blev klar med studierna i sociologi. I teoriavsnittet presenterar vi sociologin, de mest relevanta klassikerna för denna disciplin samt professionsforskningen. I analysavsnittet behandlar vi våra teman med hjälp av tidigare forskning och de teorier vi har använt oss av. Sammanfattningsvis kom vi bl a fram till att majoriteten av våra intervjupersoner har hamnat på arbeten som har med utredning och utvärdering att göra, d v s inom den offentliga sektorn. Intresset för hur samhället fungerar har spelat en viktig roll i valet av att studera sociologi. Förmågan att analysera och tillämpa olika perspektiv på samhället, är för merparten av intervjupersonerna en nytta som de har av studierna i sociologi. Slutligen menar vi att av våra intervjupersoners nuvarande sysselsättning, motsvarar de förväntningar som de hade innan de blev klara med studierna i sociologi. Nyckelord: sociologi, profession, sociologistudenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)