Fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd till personer med bröstcancer: en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är en internationellt växande sjukdom som drabbar framförallt kvinnor, med symtom och biverkningar från behandling som berövar personerna på glädjeämnen de tidigare upplevt. Fysisk aktivitet ger bland annat minskad östrogennivå, höga östrogennivåer sammankopplas med uppkomst av bland annat bröstcancer. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder består av symtomkontroll, utvärdering av symtomlindrande behandling, samt psykosocialt stöd. Genom att ha ett personcentrerat förhållningssätt kan maktbalansen mellan vårdgivare och vårdtagare jämnas ut, och vårdtagarens autonomi värderas högt. Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att beskriva fysisk aktivitet som ett komplement till den ordinarie omvårdnad som ges till personer med bröstcancer. Metod: Litteraturöversikt som inkluderar 17 kvantitativa artiklar. Resultat: Fysisk aktivitet fungerar som komplement till ordinarie omvårdnad som ges till personer som genomgår bröstcancerbehandling. Fysisk aktivitet reducerar smärta, fatigue, illamående och stress. Dessutom ökar livskvalité och energinivåer medan muskelmassa och muskelfunktion bibehålls. Slutsats: Fysisk aktivitet bör inkluderas i ordinarie omvårdnad för personer med bröstcancer, då träning fungerar symtomlindrande och höjer livskvalitén för de under behandling. Detta icke-farmakologiska alternativ till symtomlindring reducerar vissa biverkningar, som uppkommer från farmakologiska alternativ som används.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)