Är det bara en sångteknikalitet? : Hur sångpedagoger väljer sina termer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur några sångpedagoger erfar fenomenet sångteknik. Forskningsfrågorna handlar om hur sångpedagogerna verbaliserar sin syn på sångteknik, registertermer och metoder samt hur sångpedagogerna förhåller sig till forskning i området. Utgångspunkterna för genomförandet är semistrukturerade intervjuer där fyra sångpedagoger med lärarexamen har intervjuats. Studiens teoretiska ramverk omfattas av fenomenologi med inriktning mot intentionalitet och livsvärdsfenomenologi. Intervjuerna spelades in med ljudupptagning som sedan transkriberades och analyserades med tematisk analys. De teman som utkristalliserades presenteras i resultatkapitlet och är följande: sångpedagogernas syn på sångteknik, sångpedagogernas erfarenheter och uppfattningar av register, sångpedagogernas egna metoder samt sångteknik och metoder i förhållande till forskning. Resultatet synliggör både likheter och olikheter i hur de ser på och verbaliserar sina förhållningssätt till sångteknik, registertermer, metoder och forskning. De erfarenheter som ligger till grund för dessa förhållningssätt erfars emellertid i den egna livsvärlden och har på olika sätt haft betydelse för hur de erfar fenomenet sångteknik och förhåller sig till det i undervisningen. Resultatet visar även att sångpedagogerna är överens om att forskning i sång är mycket viktigt, dock är det endast undantagsvis som de själva vänder sig till forskning. I diskussionen resoneras det vidare kring de teman som framkommer i resultatet i relation till den tidigare forskningen som presenteras samt det teoretiska perspektiv som genomsyrar studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)