En enkätstudie om faktorer som påverkar konsumentens inköp av utrymmesmat i den fysiska matbutiken jämfört med livsmedelsinköp på internet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt problem som delvis anses bero på ett för stort intag av utrymmesmat. Att handla livsmedel på internet har ökat de senaste åren och förväntas fortsätta i samma spår. Den fysiska matbutikens uppbyggnad är något som påverkar konsumenten och därför skulle inköp av livsmedel på internet kunna påverka konsumenten till mer hälsosamma val.Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka olika faktorer som påverkar konsumenten vid inköp av utrymmesmat i fysisk matbutik jämfört med livsmedelsinköp på internet. Metod: En kvantitativ metod användes där data insamlades genom en webbenkät. Deltagarna skulle vara över 18 år och gjort sina livsmedelsinköp på internet minst två gånger. Bearbetning av data genomfördes via SPSS och analyserades med Mann-Whitney U test, Chi- 2 test och Spearmans korrelationstest. Signifikansnivån fastställdes till p<0,05.Resultat: Totalt deltog 209 deltagare i studien, 95% var kvinnor. Majoriteten (79%) ansåg att deras inköp av livsmedel på internet skiljde sig mot inköpen i fysisk matbutik, där många kommenterade att impulsköp reducerades på internet. Resultatet visade även en positiv korrelation mellan intaget av utrymmesmat och hur påverkade konsumenterna ansåg sig vara av den fysiska matbutikens marknadsföringsteknik.Slutsats: Studien visade att det finns faktorer som påverkar konsumenten vid inköp av utrymmesmat i fysisk matbutik jämfört med att handla livsmedel på internet. Livsmedelsinköp via internet skulle kunna minska intaget av utrymmesmat eftersom det innebär att vissa frestelser som uppstår i fysisk matbutik kan undvikas. Dock finns det konsumenter som upplever det genant att handla utrymmesmat i fysisk matbutik eftersom andra ser och dessa skulle då potentiellt kunna handla mer utrymmesmat anonymt på internet istället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)