Är det möjligt att uppnå kraven för FEBY Guld oavsett en byggnads placering i Sverige? : Is it possible to meet the requirements for FEBY Gold regardless of location in Sweden?

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: I dag sätts flera åtgärder in för att bromsa klimatförändringarna, både inom Sverige och på internationell nivå. ‘Forum för energieffektivt byggande’, FEBY, är en organisation som arbetar med att driva utvecklingen av lågenergibyggnader framåt. FEBY har tagit fram ett certifieringssystem som ska hjälpa byggherrar uppföra byggnader med lägre energianvändning. För att en byggnad ska bli certifierad krävs det att den uppfyller vissa krav, bland annat på värmeförlusttal. Sedan starten 2008 har ca 50 småhus certifierats enligt systemet, vilket väcker frågan om varför så få småhus har certifierats och om detta kan bero på hur kraven är ställda.Syftet med rapporten är att undersöka om de krav som FEBY ställer på värmeförlusttal är rimliga vid byggande av ett småhus oavsett vart i Sverige det är placerat. Undersökningen har gjorts för tre orter i olika delar av Sverige; Lund, Falun och Boden. Byggnadens utformning är densamma på alla tre orter, med undantag för isolertjocklek i ytterväggen. Parametrarna fönsterglasarea, U-värde på fönster, luftläckning och köldbrygga varierades i beräkningarna för att få ett bredare och mer trovärdigt resultat.Undersökningen görs enligt de beräkningar som FEBY hänvisar till i dokumentet FEBY18 med utgångspunkt i krav för värmeförlusttal på nivå FEBY Guld.Rapporten avgränsas till en enplansvilla på 100 m2 uppvärmd golvarea. Ingen hänsyn tas till faktorer så som ljud, sol, fukt, årsvärmefaktor eller värmebalans för luftvärmd byggnad. Inte heller beaktas bärförmåga, motstånd mot brand eller fönstrens läge.Resultatet visar att negativa U-värden uppstår vid flera parametervariationer i Boden och Falun. Negativa U-värden indikerar att ytterväggen måste producera värme, vilket i det här fallet inte är möjligt. I flera fall i Falun och Boden förekommer även så pass låga U-värden att isoleringen behöver anta en tjocklek på över en meter medan isolertjockleken i Lund aldrig överstiger 500 mm. Vid de mest gynnsamma förutsättningarna visar resultatet att det fortfarande är svårt att nå en rimlig isolertjocklek, eller ett positivt U-värde, i Boden och delvis Falun.Slutsatsen är att det går att konstruera en byggnad som når kraven för nivå FEBY Guld i södra Sverige, men att det blir svårare ju längre upp i landet som byggnaden ska uppföras. Tjockare isolering verkar inte göra kraven uppnåeliga i Sveriges norra delar utan med de förutsättningar som undersöks skulle väggen behöva skapa värme om värmeförlusttalet för FEBY Guld ska nås.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)