UNIVERSITETSSTUDENTERS UPPFATTNINGAR OM STALKNING UTIFRAN TRE STALKNINGSTYPOLOGIER: AVVISAD, HAMNDLYSTEN OCH NARHETSSOKANDE

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Föreliggande studie har redogjort för universitetsstudenters uppfattningar om stalkning. Baserat på typologierna avvisad, hämndlysten och närhetssökande undersöktes om studenterna uppfattade ett stalkningsscenario som stalkning och som ett brott. Vidare undersöktes motiven till uppfattningarna samt hur allvarligt scenariot uppfattades vara. Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät och inkluderade 210 individer varav 162 kvinnor och 47 män mellan 18–45 år (M = 22,5 SD = 3,9). Alla respondenter läste en av tre vinjetter och besvarade ett tillhörande frågeformulär. Resultaten indikerade att studenterna uppfattade scenariot som stalkning och som brott. Uppfattningarna skilde sig också beträffande de tre olika stalkningstypologierna. Den närhetssökande gruppen uppfattade scenariot som mer allvarligt än övriga grupper. Framtida forskning bör undersöka detta i andra populationer än studenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)