Närståendes upplevelser av vårdpersonalens bemötande i samband med organdonation av avliden donator inom intensivvård

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Närstående försätts ofta i en krissituation när någon i deras närhet plötsligt avlider och organdonation är aktuellt. Vården av den avlidne, blivande donatorn fortlöper på samma sätt som innan döden inträtt, något som kan upplevas förvirrande och komplext för den närstående. Syfte: Att belysa närståendes upplevelser av vårdpersonalens bemötande i samband med organdonation av avliden donator inom intensivvård. Metod: Litteraturstudie med metasyntes och kvalitativ ansats. Resultat: Resultatet bygger på 9 stycken kvalitativa vetenskapliga artiklar. Granskning av artiklarna har resulterat i tre huvudkategorier och sju subkategorier som beskriver hur närstående upplevt vårdpersonalens bemötande i samband med organdonation. De tre huvudkategorierna är: vikten av kommunikation, att bli omhändertagen och att vara delaktig. Konklusion: Vårdpersonalens bemötande påverkar hur närstående upplever organdonationsprocessen. Genom att dra lärdom av detta kan intensivvårdssjuksköterskan i sin tur utveckla förmågan att bemöta och stötta närstående genom de olika transitionerna som uppkommer vid organdonation. Närstående är i behov av ett personcentrerat bemötande där samtliga deras behov behöver bli tillgodosedda, så väl de fysiska som de psykiska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)