Förändring av hållbarhetsrapportering över tid UNDERSÖKNING AV SVENSKA BANKERS HÅLLBARHETSRAPPORTER

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: Hållbar utveckling har fått större utbredning i samhället. Hållbarhetsredovisning har således blivit ett verktyg för företag att redovisa hur man arbetar hållbarhetsfrågor. Till följd av utvecklingen inom hållbarhet har ett flertal instrument och ramverk upprättats. I denna studie kommer SDGs, ESG samt EU-taxonomin att användas för att undersöka hur hållbarhetsrapporter har förändrats över tid.Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur hållbarhetsredovisningen gällande FN:s 17 globala hållbarhetsmål (SDG) samt ESG har utvecklats över en femårsperiod. Vidare ämnar studien på att jämföra om det finns skillnader samt likheter mellan bankerna inom dessa aspekter.Metod: Urvalet för studien är att undersöka Sveriges fem största banker: Handelsbanken, Swedbank, SEB, Nordea samt Danske Bank under tidsperioden 2015–2020. Metodvalet för studien är en innehållsanalys och CONI-modellen har valts som forskningsinstrument. CONI-modellen kombinerar kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt. Modellen utgör tre steg för insamling av det empiriska materialet.Resultat och slutsats: Analysen påvisar att det undersökta innehållet har ökat i respektive banks hållbarhetsrapporter under tidsperioden. Det påvisas samtidigt skillnader mellan respektive bank i vilken omfattning de undersökta aspekterna tillämpats. Den sammantagna slutsatsen för studien är att de undersökta aspekterna SDG, ESG samt EU-taxonomin har ökat i frekvens samt i värdering under tidsperioden 2015–2020.Förslag till vidare forskning: För framtida forskning kan den reviderade CONI-modellen appliceras på ett större antal banker samt under en längre tidsperiod. Det vore även intressant att genomföra en liknade studie om ett par år för att observera om resultatet kommer att förbättras av en fortsatt utveckling inom de undersökta aspekterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)