Bildanalys av läroböcker i Samhällskunskap ur ett genusperspektiv

Detta är en C-uppsats från

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur män respektive kvinnor representeras på bild i läroböckerför elever i grundskolan, för att se om de lever upp till de mål som den svenska skolan har på att förmedlajämställdhet mellan män och kvinnor.Det är en kvalitativ studie, där jag kritiskt granskat innehållet i bilderna ur två olika läroböcker. De ärbåda läroböcker för skolår sex, inom ämnet samhällskunskap från två olika förlag.Resultatet jag nått genom undersökningen visar att det manliga könet är överrepresenterat på bild i bådaläroböckerna. I den ena är det både när det gäller barn och vuxna, dvs. det är både fler pojkar och mänän flickor och kvinnor. Men i den andra är det enorm skillnad mellan antalet män och kvinnor, där det äröver tre gånger så många män som kvinnor på bild. Men däremot är det i den boken något fler flickor änpojkar representerade. Detta anser jag är något som behöver uppmärksammas! Framför allt eftersombilder som elever möter i skolan kan komma att bli bilder av något som de bär med sig hela livet. Därförbör de vara representativa för den värdegrund vilken skolan vilar på idag.För mig personligen, som blivande lärare, kommer denna uppsats att i framtiden att vara till hjälp då jagväljer ut läroböcker som jag ska använda i min undervisning. Vilket jag hoppas kommer att inspirera ochintressera andra i denna fråga. Förhoppningsvis kommer jag att med den vunna kunskap som jag fått,både genom mina egna studier och andras som jag tagit del av under resan, kunna uppmärksamma detjag sett.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)