Betyg, det är bara en guldklimp i kanten - en kvalitativ studie om motivation hos tjejer i skolan på behandlingshem

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att utifrån en hermeneutisk ansats tolka och förstå tjejer på behandlingshem, deras upplevelser av motivation och skola, då skolan har stor betydelse för motivation och hur denna skapas och formas (Davidsson & Flato, 2010). Ett bekvämlighetsurval användes för att välja behandlingshem och tjejernas medverkan i studien utgjordes av ett strategiskt urval. Semistrukturerade personliga intervjuer genomfördes med tjejer i åldrarna 15- 20 år som befann sig på behandlingshem och som gick i skola. Intervjuerna tolkades med hjälp av tematisk analys och för att stärka tolkningen användes sedan misstankens hermeneutik. Resultatet visade att erfarenheter av tidigare skolor till stor del påverkade tjejernas motivation. För höga krav, lärares bristande förståelse och tidigare misslyckanden var faktorer som minskade motivationen. Vidare visade resultatet att tjejerna främst drevs av yttre motivation. Fokus på att få betyg som belöning var mest förekommande. Mötet med lärare och personal påverkade tjejernas motivation i stor utsträckning. Upplevelsen att bli sedd och bekräftad genererade motivation. Brister i mötet bidrog till en ökad psykisk ohälsa vilket minskade motivationen hos tjejerna. Med kunskap om vad som motiverar tjejer på behandlingshem och hur motivation kan påverkas, kan lärare och personal arbeta för att höja motivationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)