Storboken : en del i ett läsinlärningsprojekt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning:

Det övergripande syftet med arbetet är att undersöka och studera ett läsinlärnings projekt med fokusering på arbetet med storböcker. Med arbetet vill jag få reda på orsaken till att man har startat ett kommunomfattande läsinlärningsprojekt och vad läsinlärningsprojektet innehåller. Syftet är vidare att ta reda på vad storböcker är för något och hur man arbetar med dem. Genom arbetet vill jag hitta ett sätt som både inspirerar mig som lärare och mina kommande elever till att lära sig läsa. Arbetet inleds med en litteraturgenomgång där läsaren får bekanta sig med vad läsning är och med olika begrepp som nämns i resultatdelen. Förutom en litteraturstudie har jag gjort intervjuer med 6 personer som har varit insatta i arbetet med projektet och storböcker. Jag har också gjort en klassrumsobservation för att se vad läraren gjorde och vad eleverna gjorde under arbetet med storboken. Då jag ställde samma frågor till några av de jag intervjuade har jag kunnat jämföra de svar jag fått och se om de fanns några likheter i deras sätt att se på storboksmetodiken. Dessa redovisas under resultat diskussionen. I mitt arbete har jag kommit fram till att storboksmetodiken är ett bra sätt att använda då barn lär sig läsa. Den inbjuder till en lustfylld och meningsfull inlärning som går helt i Lpo-94:s anda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)