JAS 39C - markförbandens nye rotekamrat?

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Sammanfattning:

När vi nu står inför en ominriktning i Försvarsmakten mot ett insatsförsvar kommer förband och organisationställas inför nya utmaningar och uppgifter. För flygvapnet kan detta ställa till en del problem i och medatt materielplanen är långsiktig och tiden från beslut om anskaffning till implementering av nya system oftaär lång. Detta är inte fallet med politiska målsättningar vilka kan vara mycket föränderliga och ändra inriktningfrån ett försvarsbeslut till ett annat. När den politiska inriktningen för Flygvapnets förmåga till internationellainsatser nu även innefattar förmågan till flygunderstöd till Nordic Battle group, har då Flygvapnetmed JAS 39C som verkanssystem möjlighet att genomföra direkt flygunderstöd i moderna internationellakonflikter?Syftet med denna uppsats har varit att analysera om JAS 39C, med tillhörande vapen-, sensor- och kommunikationssystem,uppfyller de krav som ställs på ett flygsystem vid genomförandet av DFU i en internationellinsats. Med stöd av ett teoretiskt ramverk bestående av teorier, doktrin och moderna erfarenheter harbåde de grundläggande förutsättningarna för ett effektivt genomförande av direkt flygunderstöd identifieratssamt ett specifikt analysinstrument arbetats fram. Detta analysinstrument har därefter använts för attanalysera JAS 39C förmåga till direkt flygunderstöd.JAS 39C bedöms efter genomförd analys att med gällande materialplan inneha goda förutsättningar attgenomföra direkt flygunderstöd redan 2008. Dess styrka är här förmågan till precisionsbekämpning ochden goda responsförmågan, dess svaghet avsaknaden av allväderskapacitet. Resultaten i uppsatsen visardessutom att de förutsättningar som ligger till grund för ett effektivt genomförande av direkt flygunderstödgår att återfinna under såväl moralrelaterade förutsättningar som konceptuella eller rent fysiska förutsättningar.Vid en lösning som endast fokuserat på att uppfylla de fysiska förutsättningarna är risken därförstor att den sammanlagda effekten och slagkraften i samband med genomförandet av direkt flygunderstödinte når önskad nivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)