Kommunikationens betydelse för samarbetsklimatet - I förskolans arbetslag

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Julia Öst; [2015]

Nyckelord: Konflikthantering; kommunikation; samarbetsklimat; ;

Sammanfattning: Bakgrund: Valet av ämne grundar sig i att vi båda har ett intresse för hur människor väljer attkommunicera med varandra i olika situationer. Vi har tidigare i utbildningen haft en kurs omämnet konflikthantering som gav oss ett stort intresse att fortsätta fördjupa oss i ämnet. Vi haruppmärksammat konflikter som ett vanligt förekommande problem i förskolans arbetslag sominte alltid tas upp för diskussion. Genom att problematisera pedagogers samarbete ochkommunikation i arbetslaget vill vi synliggöra eventuella brister alternativtutvecklingsmöjligheter i verksamheten. Vi vill se närmare på om det finns ett öppet klimat påförskolan där det är tillåtet att reflektera över allas olika synpunkter.Syfte: Syftet med vår studie är att nå en fördjupad förståelse för faktorer som påverkararbetsklimatet i arbetslag inom förskolan, särskilt vad gäller kommunikationens roll iförhållande till konflikthantering.Metod: Vi har gjort en mindre empirisk studie som innebär att vi systematiskt har undersöktett möjligt problem genom att intervjua sju pedagoger och använda oss av ett par begränsadefrågeställningar. Studien handlar om att kvalitativt undersöka pedagogers förhållningssätt tillarbetslagets kommunikation, mer bestämt hantering av konflikter i förskolemiljön.Resultat: Samtliga intervjuade pedagoger på förskolorna såg på begreppet konflikt som ensituation där man har olika åsikter om något samt att den generella uppfattningen avkommunikationen i respektive arbetslag var att den varken var bra eller dålig. Däremot skiljdesig uppfattningarna om konsekvenserna av konflikter. Pedagogerna tog bland annat upptidsbristen som en möjlig orsak till dålig stämning i arbetslagen. Utifrån resultatet uppfattadeflertalet av de intervjuade pedagogerna såg sig själva som bra på att kommunicera. Åsikternaom konstruktiv kritik framställdes som en möjlighet för pedagogerna att utvecklas medanobefogad kritik inte var uppskattat och kunde ha motsatt effekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)