Föreligger diskrepanser mellan förvaltningsberättelsernas och VD-ordens förmedlade ochförklarade innehåll ur en ekonomisk synvinkel? – Vari består eventuella skillnader?

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Ulrik Norén; Henrik Norén; [2006]

Nyckelord: Business and economics;

Sammanfattning: Problembeskrivning: Företag är en del av omvärlden och interagerar med denna. Årsberättelsen är därvid ettviktigt redskap för dem att förmedla information till olika intressenter. Informationen används av dessa för attutarbeta analyser och fatta beslut. En viktig notering är dock att årsberättelsen består av ett antal olika dokument,varav vissa är reglerade enligt lag (årsredovisningen), medan andra frivilligt kan medtagas fritt efter avsändarenseget skön. Förvaltningsberättelsen är ett av de avsnitt – där informationsinnehållet är reglerat – som måste ingå iårsredovisningen, medan VD-ordet är ett frivilligt medtaget avsnitt där informationsinnehållet är oreglerat. Ifallden reglerade förvaltningsberättelsen och det oreglerade VD-ordet inte förmedlar samma information kan dettainverka menligt på intressenternas analyser och beslutsfattande.Syfte: Vårt syfte med denna studie är att försöka utröna och belysa om det föreligger några skillnader mellan deninformation som VD-ordet och förvaltningsberättelsen förmedlar och förklarar ur en ekonomisk synvinkel, samtförklara vari eventuella skillnader består. Detta är av stor vikt ur ett användarperspektiv.Studiens urval och avgränsningar: Totalt fyra förvaltningsberättelser och VD-ord från företaget Telia (samtsedermera TeliaSonera) undersöks för åren 1999, 2001, 2002 och 2003. Vad som är centralt att belysa är vilkengrad av samstämmighet, eller icke-samstämmighet, dessa båda typer av rapporter uppvisar i sininformationsförmedling och informationsförklaring av företagets ekonomiska situation. Studien ämnar därmedinte redogöra för vilka rapporter – förvaltningsberättelserna eller VD-orden – som generellt sett beskriver deekonomiskt riktiga värdena bäst.Metod: För att kunna besvara frågeställningarna och därmed uppnå vårt syfte har vi använt oss av både enkvalitativ metod och en kvantitativ metod. Dessa har sammanlänkats i enlighet med Ricoeurs hermeneutiskabåge. Anledningen till denna kombination är att vi har måst tolka textens innehåll innan densamma kundebehandlas vidare enligt en kvantitativ metod. Den sistnämnda metoden utarbetades i ett flertal olika steg. Vi lätutforma en checklista, vari ett antal undersökningsvariabler nedtecknades. Därefter skapades en matris däriresultatet framkom. En differensberäkning utfördes därefter för att tydliggöra eventuella skillnaderförvaltningsberättelserna och VD-orden emellan.Slutsats: Vi finner att diskrepanser mellan förvaltningsberättelsernas och VD-ordens förmedlade och förklaradeinnehåll ur en ekonomisk synvinkel, föreligger. Skillnaderna dokumenten emellan, ur ett användarperspektiv ärdock knappast att anse som diametralt motsatta.Vi finner att VD-orden i större utsträckning än förvaltningsberättelserna nyttjar interna förklaringsvariabler föratt beskriva företagets dåtid och framtid. VD-orden förklarar dessutom informationsinnehållet i störreutsträckning än förvaltningsberättelserna. Vidare finner vi att förvaltningsberättelsernas textmassor upptas tillmycket större andel av information som enbart förmedlas (d v s utan tillkopplad förklaring). Vår undersökningindikerar tydligt att VD-orden i större utsträckning är framtidsinriktad; motsatsen gäller förförvaltningsberättelsen. Vi finner också klara evidenser för att VD-ordet i större utsträckning beskriver företagetsdåtid och framtid med positiva ordalag. Förvaltningsberättelsens textmassa å andra sidan upptas till en störreandel av neutrala uttryck om såväl dåtiden som framtiden. Undersökningen visar att det i VD-ordet långt oftareän i förvaltningsberättelserna, relativt sett, står att finna beskrivningar om företagets dåtid och framtid somförklaras bero på marknaden (d v s marknaden som förklaringsvariabel är mer använd i VD-orden).Undersökningen visar också att förvaltningsberättelserna – relativt sett – hänvisar till förklaringsvariabeln politikoftare än VD-ordet. Undersökningen visar att förvaltningsberättelsernas textmassor i större utsträckning relativtinnehåller hänvisningar till absoluta nyckeltal. Slutligen konstaterar vi att en analys av detta slag är svår attgenomföra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)