Spelaragentens intressekonflikt - En studie av agentens lojalitet gentemot spelaren i ljuset av Svenska Fotbollförbundets nya reglemente

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: I och med idrottens kommersialisering skapades nya behov och därmed möjlighet för nya aktörer att ta plats på den idrottsliga arenan. En av dessa var spelaragenten, som idag förekommer inom i stort sett alla kommersialiserade idrotter. Inom fotbollen skedde kommersialiseringen framförallt under 90-talet, där den nya mängden pengar och intressen i branschen, i kombination med den omvälvande Bosmandomen 1995, innebar en explosionsartad ökning av antalet agenter. Det stora behovet av agenter som då uppstod grundade sig främst i det övertag klubbarna tidigare haft över spelarna vid förhandling, och det blev nu vanligt att man som spelare representerades av en agent. Detta innebar i sin tur att det som tidigare var ett dubbelsidigt förhållande mellan klubben och spelaren har i och med agenternas inträde på fotbollsmarknaden utvecklats till ett trepartsförhållande, där förhandlingar som tidigare sköttes mellan enbart spelare och klubb idag påverkas av agentens inflytande som förmedlare mellan de tidigare två aktörerna. Denna utveckling har dock inte varit problemfri, då omfattande kritik på framförallt senare tid riktats mot spelaragenter, vars bransch idag till stor del förknippas med korruption och hemlighetsmakeri. Detta kulminerade i att polisens nya aktionsgrupp mot kriminalitet inom idrottsmiljön nyligen gick ut med en varning om att det finns kriminella aktörer som tjänar stora pengar på affärerna inom svensk fotboll. Detta är dock inte den enda kritiken som riktats mot agenter, som även anklagats för agera oetiskt och prioriterar sina egna intressen framför spelarens. I ett försök att bringa ordning på agentmarknaden och bli kvitt många av de aktörer som man anser är skadliga för svensk fotboll har Svenska Fotbollförbundet beslutat att införa ett nytt reglemente för spelaragenter, vilket träder i kraft den 15 juni 2018. I uppsatsen utreds hur det utifrån agentuppdragets beskaffenhet kan uppstå intressekonflikter mellan spelaren och agenten. Problematiken grundar sig i att agenten har ett eget vinstintresse i förhandlingarna, och spelaren måste därför vara uppmärksam på att agenten agerar lojalt och i enlighet med spelarens intressen. Mot bakgrund av denna problematik utreder uppsatsen hur spelarens intressen skyddas i relationen till agenten. I uppsatsen granskas därför de regelverk som är tillämpliga på förhållandet mellan spelaren och agenten, för att försöka besvara i vilken mån de tillvaratar spelarens intressen. Denna granskning utgår från det avtal parterna ingår, SvFF:s nya regelverk samt de mellanmansrättsliga regler som är tillämpliga på spelaragentens uppdrag. Utifrån detta utreder uppsatsen vilka krav man kan ställa på agenten vad gäller att tillvarata spelarens intressen, och konstaterar att agenten har en omfattande lojalitetsplikt i förhållande till spelaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)