Förtroendeskapande handlingar i elevers skrivande : En retorisk analys av elevers argumenterande skrivande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Författare: Timmy Lundmark; [2021]

Nyckelord: Förtroende; ethos; retorik; argumenterande texter; betyg;

Sammanfattning: Förtroende är en viktig aspekt av argumenterande skrivande. Det är något som måste skapas, och kan inte antas vara på förhand givet. Syftet med den här studien är tudelat. För det första ämnar den undersöka hur elever skapar förtroende i sina argumenterande texter, samt hur detta förtroende överensstämmer med betyget. För det andra ämnar den utveckla en analysmetod som grundar sig i ethosbegreppet. Analysmetoden bygger på ett antal kriterier som har utarbetats utifrån retorikens ethosbegrepp. Materialet för studien består av 27 elevtexter skrivna av andraårselever på gymnasiet. Resultatet visar på att elevers förtroendeskapande uttalande kan kategoriseras i tio distinkta kategorier, samt fyra typer av uttalanden som kategoriseras som destruktiva för förtroende. Av dessa kategorier går det att se en relation till betyget i fyra av dem. Slutsatsen är att många av de kategorier som skapar förtroende inte är ett krav för att nå de högre betygen. Trots detta finns det en skillnad mellan hur elever i de olika betygsgrupperna signalerar förtroende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)