Fit med sociala medier - En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors syn på sociala medier i relation till träning och hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Författare: Medeleine Fransson Stöök; [2020-02-13]

Nyckelord: Träning; hälsa; sociala medier;

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur unga kvinnor som tränar använder sociala medier, samt hur användningen påverkar deras tränings- och hälsouppfattningar.Teori: Digital deltagarkultur, tvåstegshypotesen, cultural studiesMetod: Kvalitativ intervjustudie10 kvalitativa intervjuerResultat: Studiens huvudsakliga resultat visar att användningen av sociala medier i relation till träning och hälsa har både positiva och negativa konsekvenser. De positiva aspekterna handlar om att sociala medier utgör en källa för inspiration till träning och hälsa, samt ett sätt att delta i en gemenskap med andra personer som tränar. De negativa aspekterna inkluderar tränings- och hälsoappar som främjar extrema metoder för träning och hälsa, samt att influencers och träningsprofiler på Instagram uppfattas förmedla en skev bild av en livsstil där träning och hälsa står i fokus. Flera intervjupersoner menar att de negativa aspekterna har varit en bidragande faktor till att de tidigare i livet haft perioder där deras relation till träning och kost har varit ansträngd. Flera intervjupersoner upplever också att deras syn på vad en hälsosam livsstil är påverkas av hur träning och hälsa porträtteras i sociala medier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)