Chefers upplevelser av krav, kontroll och stöd i sitt ledarskap under distansarbete.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka chefers upplevelser av krav, kontroll och stöd i sitt arbete under distansarbete. Studien baserades på en kvalitativ metod med en deduktiv ansats, teman till studien hämtades från krav-kontroll-stöd-modellen. Data samlades in via sju semistrukturerade intervjuer från en organisation. Deltagarna var kvinnor i olika åldrar med erfarenhet av ledarskap i en chefsposition och hade minst 50% av arbetstiden på distans. Data analyserades genom en tematisk deduktiv analys utifrån tre huvudteman: krav, kontroll och stöd, med tillhörande förutbestämda underteman utifrån Job Content Questionnaire (JCQ). Resultatet visade att chefer på den aktuella organisationen upplevde krav i ledarskapet, de behövde ständigt vara tillgängliga, lösa komplexa problem och de krav som försvårades under distansarbetet var att upprätthålla arbetsmiljöansvaret samt ett tydligt ledarskap. Kontroll erhölls i ledarskapet via ett mångsidigt arbetsinnehåll, planering, nytt lärande och beslutsfrihet. Stödet erhölls genom en uppmärksam chef, ett gott samarbete och hjälpsamhet bland kollegor. Denna studie går i linje med tidigare forskning om att individer som upplever krav, kontroll och stöd i sitt arbete befinner sig i ett aktivt tillstånd utifrån krav-kontroll-stöd-modellen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)