Lantbrukare som entreprenör : hur kan resursutnyttjande leda till expandering, specialisering eller diversifiering i en föränderlig miljö?

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Entreprenörskap bidrar till samhällets utveckling genom förmågan att använda resurser och driva marknaden framåt. Med hjälp av entreprenörskap kan en lantbrukare hitta nya användningsområde för oanvända resurser. Detta ska hjälpa lantbrukaren till att skapa nya möjligheter och inkomstkällor i en föränderlig miljö. Under 2018 drabbades det svenska lantbruket av en värmebölja som ledde till att många lantbrukare tvingades tänka om gällande den dagliga verksamheten. Denna studie fokuserar på att koppla två teorier inom ämnet för att förklara hur entreprenörskap kan skapa nya möjligheter vid externa förändringar, som exempelvis värmeböljan som inträffade under 2018. Målet är att skapa en större förståelse för hur svenska lantbrukare tänker när de ställs inför utmaningar och hur det kan utveckla företaget. Syftet med studien uppfylls genom att intervjua tre olika lantbruksföretag och en representant från LRF Mälardalen för att få olika synsätt och skapa ett bredare förståelse, men även för att hjälpa oss att förstå entreprenörskapets roll för det svenska lantbruket. Studien har kvalitativ inriktning vilket innebär att vikt läggs vid ord vid insamling av empiri. Det ger oss en möjlighet att på djupet kunna studera den omgivning som människor lever i. Uppsatsen visar att det teoretiska ramverket för entreprenörskap kan förklara hur en lantbrukares tankesätt kan leda fram till en förändring och att det finns olika strategier för hur lantbrukare väljer att hantera en utsatt situation. Studien pekar på att de respondenter med djurbesättning ställdes inför en annorlunda utmaning, då de i första hand var tvungna att se till djurens välmående, till skillnad från de med spannmålsproduktion. Det vi däremot kan se som en gemensam faktor är vikten av att vara snabb i beslutfattandet samt förmågan att effektivisera befintliga resurser. Genom att kontinuerligt utvärdera tillgängliga resurser kan vi i denna studie se att lantbrukare väljer att expandera, diversifiera eller specialisera den befintliga verksamheten beroende på dess förutsättningar. Studien bidrar till ökad förståelse för den entreprenöriella processen genom en egen sammanlänkning av teorierna bricolage och effectuation. På så sätt kan vi visa hur entreprenörskap kan skapa nya möjligheter för svenska lantbrukare när det dagliga arbetet ställs på sin spets.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)