När kroppen sviker : En kvalitativ litteraturstudie om patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Författare: Linnea Sjödahl; [2022]

Nyckelord: Hjärtsvikt; patient; upplevelse;

Sammanfattning: Bakgrund: Hjärtsvikt är en global och livslång sjukdom som medför symptom som förändrar livssituationen. Fysiska och känslomässiga påfrestningarna visar sig vara faktorer som försvårar vardagen. Samsjuklighet av andra sjukdomar är vanligt förekommande och bidrar till ökade risker att dö. Med hjälp av läkemedel och en förändrad livsstil kan symptomen lindras, öka livskvalitén, samt minska sjukhusinläggningar och mortalitet. Syfte: att beskriva patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt. Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar sökta i databaserna CINAHL och PubMed. Utifrån relevanta indexord samt inklusions- och exklusionskriterier har lämplig data identifierats. Artiklarna har kvalitetsgranskats och analyserats utifrån en manifest innehållsanalys. Resultat: Patienter som lever med hjärtsvikt upplever fysiska begränsningar som reducerar deras förmåga att arbeta och utföra sociala aktiviteter. Det bidrar till social isolering och ett förändrat liv, vilket bidrar till negativa känslor. Existentiella tankar om liv och död uppdagas, som kan leda till depressiva symptom. De negativa känslorna kan hanteras med hjälp av acceptans från religion och socialt stöd vilket ökar patienternas livskvalité trots svår sjukdom. Slutsats: Hjärtsvikt medför fysiska och sociala begränsningar som hindrar patienter från att utöva aktiviteter. Social isolering och depressiva symptom uppdagas, vilket är faktorer som bidrar till lidande. Acceptans och socialt stöd visar sig göra sjukdomen mer hanterbar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)