Media - socialiseringsprocessens förlängda arm : En kvantitativ studie om medias inflytande påungdomar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Även om Internet är dominerande, är andra typer av medier som radio, tv eller tidningar intenödvändigtvis uteslutna, utan är snarare ett komplement till redan etablerade medievanor.Denna studiens fokus är att belysa media som en institution som influerar unga människorsliv, där unga människors självuppfattning och kroppsbild används för att illustrera mediernasinflytande. Detta görs med frågorna "hur har media ökat sin inflytelserika roll i relation tillden sekundära socialiseringsprocessen?" Och "hur influerar media ungdomar i åldern 16-19när det kommer till kroppsbild och självuppfattning?" Det förklaras med hjälp av teorierna”den socialt konstruerade verkligheten” som belyser på dialektiken mellan aktör och mediasom en institution samt ”nätverkssamhället”. Undersökningen var av kvantitativ karaktär ochenkäter har använts. Den valda gruppen bestod av 64 gymnasieelever (16-19 år), varav 36 varkvinnor och 28 var män. Undersökningen bestod av 11 frågor. Resultatet visade en korrelationmellan medias påverkan på kroppsbild och självuppfattning, och socialiseringsprocessen somkontinuerligt förändras och utvecklas framför oss.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)