Klimatsimulering av nybyggnation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

Författare: David Engvall; [2008]

Nyckelord: Inomhusklimat;

Sammanfattning: Detta examensarbete på C-nivå har genomförts i samarbete med ÅF Infrastruktur AB, Borlänge och syftar till att simulera inomhusklimatet för valda delar inom nybyggnation Experium, Lindvallen samt med hjälp av simuleringarna beräkna effekt- och energibehovet för dimensionering av en fjärrvärmeinstallation alternativt installation av elpanna samt kylcentral. ÅF Infrastruktur AB har uppdragen installationsprojektering samt installationsledning åt beställaren Skistar som skall upprätta Experium. Vilket skall resultera i en upplevelsearena på 17 000 m2 innehållande äventyrsbad, bowlinghall, eventyta samt restauranger mm. Författarens uppgift är att hjälpa ÅF Infrastruktur AB att klimatsimulera eventytan samt bowlinghallen på Experium med ett typiskt dygnsförlopp i beaktande. Då speciellt kolla på operativa temperaturer, relativa fuktigheter samt koldioxidnivån som uppstår i respektive lokal. För dessa simuleringar har datorprogrammet IDA Klimat & Energi 3,0 använts. Simuleringen av ett typiskt dygnsförlopp på eventytan med 3000 personer samtidigt i lokalen på en afterski eller konsert, samt efterföljande 1500 samtidigt sittande personer skall resultera i om projekterat flöde räcker för att upprätthålla ett behagligt inomhusklimat. Simuleringen visar på att 3000 personer på samma gång är i översta laget, 1500 personer är mera realistiskt. Simuleringen av bowlinghallen syftar till att utreda om den relativa fuktigheten som ett bowlinggolv kräver, normalt 40-50 %, upprätthålls utan befuktare under vinterhalvåret. Det visar sig att under vinterhalvåret ligger den relativa fuktigheten på 20-30 %, en befuktare krävs för att upprätthålla den relativa fuktigheten på 40-50 %. En effekt- och energibehovsberäkning omfattande transmissions-, ventilations- och poolförluster samt energiåtgången för uppvärmning av tappvarmvatten skall tas fram som underlag för dimensionering av uppvärmningssystemet. Resultatet av dessa beräkningar blev att uppvärmningssystemet bör klara av 1,4 MW. Simuleringar och beräkningar tas upp under kapitlet resultat och slutsats, beräkningarna återfinns sedan i bilagorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)