Från kriminalitet, utanförskap och hopplöshet till delaktighet, stolthet och framtidstro? : En analys om Södertälje kommuns arbete med ett problemområde

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Urbana och regionala studier

Författare: Lotta Mattsson; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

De medialt uppmärksammade miljonprogramsområdena runt om i landet har lyfts fram som det segregerade Sverige, ett välfärdssamhälles baksida. Dessa områden får ofta dras med namnet problemområde där utanförskap och fattigdom är beskrivande ord.

Boendesegregation är idag ett vanligt problem i våra svenska städer och det är inte allt för sällan som invånarna i dessa områden får stå som orsaken till detta. Denna rapport är en studie vilken behandlar segregation i Sverige och då främst boendesegregation i Södertäljestadsdelen Hovsjö.

Under de senaste årtiondena har befolkningen i Hovsjö bytts ut och idag har nästan 80 procent av invånarna invandrarbakgrund. Stadsdelen har en femtioprocentig arbetslöshet, en stor andel socialbidragstagare och har under en längre tid haft problem med kriminalitet. Den negativa mediala uppmärksamhet som Hovsjö har dragits med under åren har gjort att invånarna många gånger förlorat tron på sig själva och sitt område.

Det finns ett antal metoder som använts i Sveriges kommuner när det gäller problemområden. Långt ifrån alla har varit framgångsrika och i detta arbete har jag valt att ta upp endast ett fåtal.

I denna rapport görs en analys av Södertälje kommuns strategier för stadsutveckling i bostadsområdet Hovsjö, hur de sett ut tidigare och hur det ser ut idag. Rapporten behandlar även det kommunala bostadsbolaget Telge Hovsjös metod att ta sig an problemen i stadsdelen. Deras metod är att fokusera på individen före upprustning av den fysiska strukturen och i och med detta är Hovsjö på god väg från kriminalitet, utanförskap och hopplöshet till delaktighet, stolthet och framtidstro.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)