Mätningar av kortisolkoncentrationen i saliv under två perioder där stressfaktorn upplevs variera. : Analys av kortisolkoncentrationen och intraindividuell stabilitet inom cortisol awakening response (CAR).

Detta är en Kandidat-uppsats från Bio- och miljösystemforskning (BLESS)

Författare: Catalin Koro; [2010]

Nyckelord: Kortisol; saliv; CAR; stress; ELISA; ANOVA;

Sammanfattning: Version:1.0 StartHTML:0000000178 EndHTML:0000005278 StartFragment:0000002640 EndFragment:0000005242 SourceURL:file://localhost/Volumes/NAMNLOS/Examensarbete%20kortisol.doc Föreliggande studie syftar till att försöka utläsa skillnader mellan två olika perioder då den personliga stressfaktorn upplevs vara olika intensiv. Undersökningen syftar även till att studera huruvida den mänskliga kortisolutsöndringens diurnala upp - och ned gångar följer en intraindividuell stabilitet av CAR (cortisol awakening responce). Detta skulle innebära ett upprepande mönster av kortisolkoncentrationens magnitud och mätvärde inom varje individ från dag till dag, vid uppvaknandet och 30 minuter efter. Undersökningen har genomförts som en pilotstudie där en försökspersons kortisolkoncentration i saliv har mätts genom enzymkopplad immunabsorberande analys (ELISA). För att jämföra mätserierna inom de olika perioderna med varandra har även en variationsanalys av typen Analysis of variance (ANOVA) utförts med hjälp av programvaran SPSS. Då provernas mätvärde har analyserats och jämförts med varandra har ett resultat kunnat fastställas. Eftersom utsöndringen av den individuella kortisolkoncentrationen lätt påverkas av omgivningsfaktorer användes endast en försöksperson, författaren, vilket underlättade en detaljerad analys där observation av påverkande faktorer lätt kunde tas med i beräkningen för att fastställa ett tillförlitligt resultat. Försökspersonen, kvinna 21 år, utförde 6 provtagningar under två perioder som upplevdes ha olika hög stressfaktor. Perioderna innehöll två arbetsdagar. Parallellt med provtagningen fördes noggranna dagboksanteckningar för att underlätta analyseringsarbetet. Resultatet uppvisar en intraindividuell stabilitet av CAR hos försökspersonen. Studien visar även en skillnad mellan de två perioderna genom en högre procentuell ökning av CAR under den period då stressfaktorn upplevdes som mer intensiv. Den tydliga skillnaden av kortisolkoncentrationens mätvärde mellan de olika dagarna indikerar även att livsstil, fysisk aktivitet och drömmar kan påverka utseendet av kortisolkoncentrationskurvans diurnala upp – och nedgångar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)