Ny generation av GPS-transponder

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Detta projekt har utförts på uppdrag av Saab Dynamics. Syftet med projektet var att skapa ett system för att ersätta den befintliga utrustning som fanns för att simulera radar vid testning av vissa vapensystem.   Systemet byggdes upp med hjälp av GPRS, GPS och transportprotokollen TCP och UDP. Huvuddelen av arbetet berörde GPS och GPRS.   Denna rapport är en redogörelse för systemets framtagning och de verktyg och metoder som användes, samt en fördjupning i ämnena GPS, GPRS och deras olika protokoll. Rapporten tar även kort upp alternativa lösningar till datasamtal.   Slutsatsen som kan dras utifrån resultatet av detta projekt är att systemet fungerar och kan vara användbart i framtiden efter vidareutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)