Faktorer som begränsar optimalt användande av gonadskydd hos barn

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Inledning: Röntgenundersökning har en stor betydelse för diagnostisk och behandling av skador och sjukdomar för barn. Nackdelen med röntgenundersökningar är att strålning kan skada kroppens celler. Vid en röntgenundersökning av barn finns risk att röntgenstrålning kan leda till cancersjukdomar senare i livet. Alla stråldoser som används vid en undersökning är inte nödvändiga och kan reduceras med befintliga strålskyddsåtgärder såsom gonadskydd. Gonadskydd skyddar könskörtlarna mot dessa onödiga röntgenstrålar. Syfte Att identifiera faktorer som begränsar optimalt användandet av gonadskydd vid undersökning av barn. Metod: En litteraturöversikt som innefattade nio vetenskapliga artiklar analyserades i sin helhet, där likheter och skillnader jämfördes. Resultat: Analysen av de nio vetenskapliga artiklarna visar på vissa väsentliga brister vid användning av gonadskydd. Faktorer såsom: brist i röntgensjuksköterskornas kunskap och utbildning inom området, brist och problem med tillgänglig och anpassade gonadskydd, avsaknad av adekvata manualer för användning av gonadskydd, samt avsaknad av strikt kontroll och uppföljning vid röntgen av buk och bäcken på minderåriga orsakar tillsammans att användandet av gonadskydd begränsas. Slutsats med egna reflektioner: På grund av de brister som föreligger vid bruket av gonadskydd används dessa inte så ofta. Därför bör åtgärder mot rådande brister vidtags och därför rekommenderas förbättringar inom utbildningen och skriftliga lokala riktlinjer samt strikt kontroll av att rutiner följs införas. Vidare måste ekonomiska satsningar för utveckling och forskning om strålskydd särskilt gälande gonadskydd tillföras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)