“Penna, papper och telefon.. det är mitt vapen”: En kvalitativ studie om trygghetskonsulenters sociala arbete för att skapa trygghet i bostadsområden

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: I Sverige är diskussionen gällande trygghet väl omdebatterat och integreras huvudsakligen i kriminalpolitiken. Diskursen som råder i svensk politik gällande trygghet handlar om att arbeta för att minska brottsligheten och öka tryggheten, men trygghet i sig handlar inte bara om brott och oro för brott – som fenomen är begreppet komplext, mångfacetterat och situationsbundet. Trygghetsbegreppet är unikt för svensk politik, utan motsvarighet i den anglofona världen. Internationell forskning om socialt arbete för att skapa trygghet i bostadsområden är gles, och vi har inte hittat någon forskning om trygghetskonsulenters arbete i Sverige. Den aktuella uppsatsen har som syfte och frågeställning att undersöka hur vi kan förstå det sociala arbetet för att skapa trygghet i bostadsområden utifrån trygghetsbegreppets (kriminal)politiska, fysiska samt sociala aspekter. Syftet uppnås genom: utförda intervjuer med en trygghetsjour, som arbetar med störningsärenden och trygghetsskapande åtgärder; genom koppling till tidigare forskning inom ämnet; och genom analys utifrån teorier om situationell brottsprevention, rutinaktiviteter, social kontroll, samt vertikal och horisontell tillit. Den aktuella uppsatsen visar på att det finns många faktorer som påverkar hur (o)trygg en individ kan känna sig och att trygghetsskapande arbete inte endast innefattar brottsförebyggande åtgärder. Den centrala slutsatsen om hur trygghetsjouren arbetar trygghetsskapande i bostadsområden handlar om synlighet, där jouren blir kapabla väktare som kan förhindra beteenden som uppfattas som otrygga, såväl som att kommunicera och bygga relationer med hyresgäster för att visa att trygghetsjouren finns för att stödja och hjälpa till med allt som får en hyresgäst att känna sig otrygg. Därutöver visar analysen att trygghetskonsulenterna antar rollen som kämpar för såväl hyresgäster och fastighetsbolag, samt att trygghetskonsulenterna växlar mellan att utöva informell och formell social kontroll i sitt arbete. Vidare tyder analysen på att hyresgästerna har en hög horisontell tillit till trygghetsjouren, vilket indikerar att trygghetskonsulenterna främst uppfattas i egenskap av medmänniska snarare än auktoritär figur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)