Lärdomar från en digital transformation. En fallstudie av en organisatorisk förändring

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: För att utvecklas som organisation krävs ofta förändring, speciellt i dagens samhälle där tekniken utvecklas i en allt snabbare takt. Många företag initierar förändringar för att bli mer digitaliserade, men en stor mängd av dessa förändringar misslyckas dock i många avseenden. På grund av den stora mängd misslyckade förändringar har vi valt att med denna studie undersöka en organisatorisk förändring som är en följd av en digital transformation av ett industriföretag. Studiens syfte har varit att med hjälp av fallföretaget identifiera utmaningar kring förändringsarbetet och hur dessa kan adresseras för att på så sätt minska den stora mängd förändringar som misslyckas. Existerande litteratur på området organisationsförändring har olika åsikter om tillvägagångssätt vid organisatoriska förändringar och viss litteratur kritiseras för att sakna empirisk validitet. Genom denna studie har empiri och litteratur jämförts och har därmed bidragit med validering av dessa. Studiens syfte kunde uppfyllas genom en litteraturstudie och genom att analysera empirisk data från fallföretaget. Genom litteraturstudien kunde teori som ansågs relevant för studiens syfte identifieras och denna gav oss dessutom mer kunskap om ämnet. Empirisk data samlades in genom semistrukturerade intervjuer samt observation på fallföretaget och denna data analyserades sedan med hjälp av det teoretiska ramverket. Resultatet av studien är flerfalt. De utmaningar som identifierades kring organisationsförändringen till följd av en digital transformation var oro, ryktesspridning, missnöje och motstånd. Dessutom upptäckte vi att bristande nivå av involvering och kommunikation var de två potentiellt största anledningarna till uppkomsten av de nämnda utmaningarna. För att adressera dessa utmaningar har vi konstaterat att en planerad approach för förändringsledning kan vara fördelaktig framför en framväxande approach om den balanseras med bottom-up involvering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)