Rulla Garn1 : En kvalitativ studie om upplevd yttrandefrihet, självcensur och moralpanik inom svensk rapmusik

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

Sammanfattning: den här uppsatsen undersöker jag hur svenska rapmusiker ser på sina möjligheter att uttrycka sig fritt efter uppståndelsen kring den så kallade Mr-Cool affären. Resultatet bygger på intervjuer med sex svenska rappare och tyder på att dessa inte låtit sig påverkas i någon större utsträckning, men studien visar samtidigt på att svenska rappare har en stark artistisk integritet och ett motstånd mot mainstreamkulturen i samhället. Moralpanik och yttrande- och skapandefrihet som studien delvis berör visar sig även engagera dem på ett personligt plan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)