Intensivvårdsdelirium hos barn : En systematisk och integrativ litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Svårt sjuka patienter som behandlas på intensivvårdsavdelning drabbas ofta av intensivvårdsdelirium (IVA-delirium) vilket leder till ökat patientlidande och ökade vårdkostnader. IVA-delirium är ett akut insättande tillstånd med fluktuerande förlopp. Orsaken till att patienter drabbas är inte helt känd men det finns ett flertal riskfaktorer för att drabbas. Tillståndet är väl beforskat bland vuxna patienter medan kunskapen om delirium hos den pediatriska populationen är mindre. I denna integrativa litteraturstudie har författarna studerat och sammanställt den publicerade forskning som finns kring intensivvårdsdelirium hos barn. Syftet var att med hjälp av publicerade forskningsresultat beskriva förekomst av delirium samt hur delirium yttrar sig hos barn inom intensivvården. Följande forskningsfrågor har väglett studien a) hur kan delirium upptäckas b) förebyggas samt hur kan det c) behandlas ur ett omvårdnadsperspektiv. I studien framkom att intensivvårdsdelirium är vanligt förekommande även hos den pediatriska populationen. Riskfaktorer för att drabbas visade sig bland annat vara låg ålder, läkemedel, inflammatoriska sjukdomar och hjärtsjukdom. Delirium har ett fluktuerande förlopp och regelbunden screening är nödvändig för att upptäcka delirium. Resultatet visade på att det utöver införande av screening även behövs ökade utbildningsinsatser hos vårdpersonal. Validerade skattningsinstrument har utvecklats men används inte rutinmässigt inom barnintensivvården i Sverige. Det finns ett behov av en ökad förståelse för hur delirium hos barn som vårdas inom intensivvård yttrar sig och hur intensivvårdssjuksköterskor kan upptäcka, förebygga och bemöta detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)