Vad betyder begreppet hälsa för elever i årskurs nio? En kvalitativ studie.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: Syftet med denna C-uppsats är att undersöka hur ett antal elever i årskurs nio uppfattar begreppet hälsa. Som bakgrund till studien görs en genomgång om skolans uppdrag kopplat till hälsa, rådande definitioner av begreppet samt en redogörelse av två vanligt förekommande hälsoperspektiv. Vidare följer en presentation av tidigare forskning inom området. Studien har en kvalitativ ansats och resultaten bygger på sex intervjuer gjorda med elever i årskurs nio. I urvalet återfinns både flickor och pojkar som samtliga har fritidsintressen som på något sätt kan relateras till begreppet hälsa.   Studiens resultat visar att elevernas syn på hälsa är mångtydig, men samtidigt verkar de vara överens om att hälsa är relaterat till välmående. Vidare framgår det att träning, kost, vila samt umgänge är viktiga faktorer för en god hälsa. Studiens resultat visar även att eleverna värdesätter sin egen hälsa, samt att deras fritidsintressen, skolämnet idrott och hälsa samt omgivningen – i synnerhet sociala medier – har en stor påverkan när det kommer till deras uppfattningar om hälsa. Resultaten analyseras med hjälp av teorin om KASAM. I analysen framgår det att flera elever i studien har en god känsla av sammanhang, KASAM. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)