Rekommendationskulturens spelregler - En studie i individers inflytande över vänner i valet av film

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Film är ett ämne som berör och konsumeras av indivier från olika bakgrunder, kön och ålder. Uppsatsförfattarna har identifierat en tendens att individer gärna rekommenderar filmer till varandra och genom detta påverkar individers beslutsprocess. Denna rekommendationskultur påverkar individers val av film, vilket intresserar uppsatsförfattarna. Uppsatsen ämnar undersöka hur individer engagerar sig i att rekommendera film och vad som driver denna rekommendationskultur. Vidare kommer uppsatsen undersöka hur olika kommunikationskanaler påverkar individers sändande och mottagande av rekommendationer, samt hur rekommendationskulturens spelregler opererar i delandet av film. Uppsatsen använder sig av kvalitativa djupintervjuer för att samla in empiri och där igenom besvara forskningens frågeställning och syfte. Fem djupintervjuer genomfördes med ett typurval avgränsat till 20-25 åriga studenter. Huvudsakligen rekommenderade respondenterna film med motivet att dels verka identitets-meningskapande för respondenten själv, men även för att verka relationsbyggande till mottagaren av rekommendationen. Rekommendationskulturen, enligt respondenterna, begränsades i stort sett till stängda och personliga kanaler och därmed uteslöts, med undantag för respondent P, öppna kommunikationskanaler som till exempel sociala medier. Respondenterna ansåg att en filmrekommendation var ett personligt uttryck vadvid försiktighetsåtgärder vidtogs för att säkerhetsställa att rätt bild porträtteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)