Vad gör ett varumärke som Red Bull unikt för konsumenten?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Johan Eidvall; Rikard Arodén; [2011]

Nyckelord: Unicitet; prispremium; Red Bull;

Sammanfattning:

Denna uppsats ämnar utreda vad det är som gör att Red Bulls konsumenter uppfattar Red Bull som unikt i jämförelse med andra energidrycker. Red Bull är idag marknadsledande i Sverige inom energidryckesmarknaden. De har en marknadsandel på 31 procent samtidigt som de har ett pris-premium på sina produkter. För att utreda Red Bulls unicitet har uppsatsen utgått från en teoretisk modell beståendes av fyra påverkande faktorer som alla bidrar till uppfattad unicitet. Dessa faktorer är uppfattad kvalité av varumärket, medvetenhet om varumärket, associationer till varumärket och lojalitet till varumärket. Med hjälp av en kvantitativ undersökning som genomförts med konsumenter till Red Bull kunde det konstateras att den avgörande faktorn till Red Bulls unicitet var konsumenternas medvetenhet om Red Bulls varumärke. En starkt bidragande orsak till den höga medvetenheten är förmodligen att Red Bull väljer att lägga 40 procent av sina intäkter på marknadsföring och med hjälp av denna strategi skapat sig en unik ställning på den svenska energidryckesmarknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)