Vilken personlighetsprofil påverkar din konsumtion av tid? : En studie utförd med hjälp av personlighetsverktyget "The Big Five"

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syftet men denna studie är att förklara om tidskonsumtion som uttryck för Conspicuous Consumption kan påverkas av en människas personlighet utifrån The Big Five”. Studien baseras på en kvantitativ forskningsmetod samt en enkätundersökning genom ett bekvämlighetsurval som genererade 478 svar. Insamlade data analyserades i statistikprogrammet Jamovi. Resultatet visar att hypotes 1, 3 och 4 korroboreras medan 2 och 5 falsifieras. Utöver hypoteserna framkom det att neuroticism är positivt relaterat till tidskonsumtion samt att personer med höga poäng på openness inte lägger någon vikt vid en upptagen eller ledig livsstil eftersom båda anses generera status. Slutsatsen visar att trots att lyxkonsumtion och tidskonsumtion båda genererar status och är en del av Conspicuous Consumption styrs utövandet inte av samma personlighetsdrag. Studiens teoretiska bidrag syftar till att komplettera den begränsade forskningen angående Conspicuous Consumption och tidskonsumtion. Studiens praktiska bidrag har som syfte att öka personers medvetenhet kring hur de konsumerar sin tid samt vad de konsumerar sin tid på eftersom tidskonsumtion kan leda till negativa konsekvenser. Vidare forskning bör undersöka om samtliga personlighetsdrag är positivt relaterade till tidskonsumtion. Det vore även intressant att se om en mer detaljerad The Big Five-undersökning resulterar i starkare kopplingar till tidskonsumtion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)