Sjuksköterskans erfarenheter av smärtbehandling med opioider : En integrerad litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Narkotikarelaterade dödsfall har ökat i Sverige de senaste åren och de vanligaste inblandade substanserna är opioider. Opioider är vanligt förekommande inom vården, tidigare forskning visar dock att det finns brister i läkemedelshanteringen med opioider. Sjuksköterskan har ett ansvar att på ett säkert sätt kunna hantera läkemedel. Brister i läkemedelshanteringen kan leda till att patienten blir under- eller övermedicinerad och då inte få en adekvat smärtbehandling samt riskerar att drabbas av en vårdrelaterad skada. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av smärtbehandling med opioider. Metod: En litteraturstudie med integrerad design baserad på två kvalitativa och sju kvantitativa artiklar. Innehållsanalysen utfördes enligt Whittenmore och Knafls metodartikel för integrerad metod. Resultat: I studien framkom fyra kategorier om sjuksköterskans erfarenheter av smärtbehandling med opioider; säker hantering och administrering av opioider, kunskap om opioiders verkan, att dosera adekvat samt vikten av medvetenhet om risker med opioider. Slutsats: Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskor har bristande erfarenhet och kunskap om smärtbehandling med opioider. Kontinuerlig utbildning till sjuksköterskor om smärtbehandling med opioider kan det således bidra till en tryggare och säkrare vård för såväl patient som sjuksköterska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)