“Men vi har ju en policy!” En kvalitativ fallstudie av anställdas upplevelser av ett medieföretags interna jämställdhetsarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Föreliggande uppsats utgår från en kvalitativ studie där anställdas uppfattningar och upplevelser av jämställdhet har undersökts inom ett medieföretag i Göteborg. Författarna har utgått från en abduktiv ansats och gjort en tematisk analys av insamlad data. Studien syftar till att undersöka de anställdas upplevelser av de attityder, normer och värderingar samt insatser inom jämställdhet som råder på Mediaföretaget. Syftet besvaras med hjälp av två forskningsfrågor. Den första ser till hur de anställda upplever att Mediaföretaget arbetar med jämställdhet utöver den jämna könsfördelning som företaget besitter. Den andra behandlar betydelsen av policydokument förankrat i aktivt jämställdhetsarbete. Empirin har samlats in genom 13 semistrukturerade intervjuer av Medieföretagets anställda, både män och kvinnor, med varierande position samt dokumentanalys av företagets policyer som vidrör jämställdhet. De kvalitativa uppgifter som samlats in från dessa intervjuer har studerats och analyserats utifrån tidigare forskning om jämställdhet, teori om implementering samt formella och informella organisationsstrukturer. Analysen undersöker korrelationerna och avvikelserna mellan policyer avseende likabehandling och det verkliga arbetet som gjorts för att förbättra jämställdheten inom företaget. Studiens resultat visar att företagets anställda vittnar om en diskrepans mellan företagets policyer gällande jämställdhet och mångfald och deras faktiska jämställdhetsarbete. Bristerna pekar på att kvantitativ jämställdhet i form av jämn könsfördelning och kvinnor på ledande poster inte är synonymt med tillräckligt jämställdhetsarbete, enligt majoriteten av studiens respondenter. Samtidigt visar resultatet att, för att kunna prata om kvalitativ jämställdhet, behöver begrepp som intersektionalitet och mångfald alltid integreras. I slutsatsen redogör författarna för att jämn könsfördelning inom ett företag inte kan likställas med en jämställd arbetsplats - jämställdhet handlar om mycket mer än förhållanden som kan uppvisa jämställdhet av mätbara element. Noga granskning av de kvantitativa siffrorna krävs för att synliggöra underliggande strukturer på arbetsplatsen kopplat till jämställdhet. Genom ett synliggörande och ifrågasättande av manliga och kvinnliga epitet, förväntningar, stereotypa uppfattningar och särbehandling kan kvalitativ jämställdhet nås. Slutligen ger författarna förslag på bidrag till framtida forskning med inriktning på organisatorisk mångfald.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)