Digitalisering och implementering av Artificiell intelligens - En kvalitativ studie om revisorer och revisorsassistenters attityder

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Människan har alltid varit intresserad av att inkludera teknik i sitt arbete. I skrivande stund råder den fjärde industriella revolutionen, även kallad digitala revolutionen, där Artificiell Intelligens (AI) förväntas få en betydande roll. Revisionsbranschen genomgår en omfattande förändring till följd av digitaliseringen där robotar ersatt flera av de arbetsuppgifter som tidigare utförts av mänsklig arbetskraft. Trots att många är enade om att digitaliseringen underlättar arbetet, kan revisorer och revisorassistenters attityd till utvecklingen i branschen variera. Attityder grundar sig på de känslor och kunskaper som råder gentemot objektet.Syfte: Studiens syfte är att få en ökad förståelse för revisorer och revisorassistenters attityd till digitalisering och ökad implementering av AI på revisionsmarknaden, samt vad som kan förklara denna attityd.Metod: För att få en fördjupad förståelse för revisorers och revisorsassistenters attityder valdes en kvalitativ metod. Metodansatsen lämpar sig väl för att studera förklaringar till olika attityder på revisionsmarknaden gällande digitalisering och implementering av AI.Resultat och slutsats: Studien bekräftar ett blandat resultat gällande attityder i förhållande till digitalisering och implementering av AI. Revisorsassistenter som inte har varit verksamma i branschen länge och som har mindre kunskap om ämnet påvisar en negativ inställning till utvecklingen. Detta grundar sig också på att de befinner sig i början av en förändringsprocess, i en fas benämnd chock och förnekelse. Revisorer som arbetat längre i branschen påvisar förhållandevis mer kunskap och en positiv attityd. De befinner sig längre in i förändringsprocessen, närmare bestämt i fasen acceptans och anpassning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)